கஜா புயலால் பாதிக்கபட்டவர்களுக்கு வந்தவாசி பகுதி மக்கள் உதவி செய்ய…

கஜா புயலால் பாதிக்கபட்டவர்களுக்கு வந்தவாசி பகுதி மக்கள் உதவி செய்ய…